[vc_row][vc_column][vc_column_text]Scooter Arena V.o.f.
Vespuccistraat 26 – 28
1057 CM Amsterdam (NL)
Telefoon: 020 – 683 73 65

I Definities:
Onder koper wordt verstaan de opdrachtgever, koper en iedere afnemer die aan Scooter Arena V.o.f. een opdracht geeft en/of met deze een overeenkomst heeft gesloten.

II Toepasselijkheid:
Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Scooter Arena V.o.f. gesloten overeenkomsten.De overeenkomst tussen Scooter Arena V.o.f. en de koper wordt beheerst door het Nederlands recht.

III Overeenkomst:
Een overeenkomst tussen partijen komt schriftelijk tot stand, danwel doordat Scooter Arena V.o.f. met uitvoeringshandelingen is begonnen.

IV Betalingen:
Betalingen kunnen geschieden op door Scooter Arena V.o.f. aangegeven wijze. Ook kunnen betalingen plaatsvinden via één van de financieringsmaatschappijen waarmee Scooter Arena V.o.f. werkt.Door het ondertekenen van de overeenkomst met de financieringsmaatschappij verklaart de koper dat hij/zij instemt met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de betreffende financieringsmaatschappij. Tevens verklaart koper dat de door hem/haar opgegeven gegevens in de overeenkomst met de financieringsmaatschappij juist en volledig zijn.

V Levering:
Levering geschiedt op het huisadres van koper of ten kantore van Scooter Arena V.o.f. Koper is verplicht zich bij levering te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en bankpas.Het risico van de af te leveren zaken gaat over bij aflevering van de zaken, op de plaats van aflevering.De prestatie van Scooter Arena V.o.f. wordt in elk geval als deugdelijk gezien als koper de geleverde zaak in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt of aan derden heeft geleverd of in gebruik heeft laten nemen.Reclame dient altijd schriftelijk te geschieden, onder opgave van redenen.In geval van reclame is Scooter Arena V.o.f. slechts gebonden tot reparatie van niet of niet deugdelijke geleverde zaken. Hierbij zijn ook de door de fabrikant van de geleverde zaak geldende garantiebepalingen van toepassing.

VI Standaard garantie:
De standaard garantie die op de door Scooter Arena V.o.f. geleverde zaken van toepassing is betreft een garantie die verleend wordt door de fabrikant en/of importeur van de geleverde zaken. Scooter Arena V.o.f. accepteert de voorwaarden van de fabrikant en werkt volgens deze voorwaarden.

Bij deze standaard garantie gelden de door de fabrikant en/of importeur bepaalde voorwaarden en uitsluitingen. De standaard garantie is afhankelijk van de fabrikant 1 of 2 jaar. Een vervangende scooter is niet inbegrepen bij deze garantie. Ook de voorrijkosten zijn niet inbegrepen in de standaard garantie. De koper kan wel gebruik maken van de service aan huis maar dient dan bij de standaard garantie wel de voorrijkosten te betalen.

Per scooterfabrikant gelden een aantal garantie-uitsluitingen waarbij de garantie vervalt of niet van toepassing is. Deze kunnen per fabrikant verschillen. In ieder geval is in onderstaande gevallen de garantie niet van toepassing of vervalt de garantie:

VII Aansprakelijkheid
Scooter Arena V.o.f. is niet aansprakelijk voor schade vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht.Scooter Arena V.o.f. is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade.Koper dient te allen tijde de gebruiksaanwijzing van de geleverde zaak voor gebruik aandachtig te bestuderen.Koper is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het in goede staat van dienst houden van de geleverde zaak.Scooter Arena V.o.f. is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de geleverde zaak aan koper of aan derden.

VIII Overmacht:
In geval van overmacht is Scooter Arena V.o.f. bevoegd zijn verplichtingen met betrekking tot levering, service en/of garantie geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder enigerlei vergoeding van schade, kosten en interesten aan koper gehouden te zijn. Indien er voor de reparatie van de scooter geen onderdelen leverbaar zijn door fabrikant of importeur vervalt het recht op een eventuele vervangende scooter.

IX Verzekering:

  1. Bij de geleverde zaak kan door koper een verzekering door bemiddeling van Scooter Arena V.o.f. afgesloten worden. De looptijd van de verzekering bedraagt altijd 1 jaar. Na afloop van de geldigheid van de door tussenkomst van Scooter Arena V.o.f. verkochte bromfietsverzekering dient koper zelf en op zijn/haar kosten een nieuwe verzekering af te sluiten. Als voorwaarden gelden de bij de betreffende verzekeringsmaatschappij geldende voorwaarden.
  2. Wanneer de verzekeringspremie in de leaseconstructie is meegenomen dan wordt deze verzekeringspremie over de gehele leasetermijn omgeslagen zodat de verzekeringspremie die van toepassing is voor de afgesloten verzekerde periode zoals aangegeven in artikel X lid 1 opgedeeld wordt in gelijke delen over de door koper gekozen leasetermijn. Koper kan voor aflevering zelf aangeven welke persoon als verzekeringsnemer moet worden aangemerkt. Wanneer dit niet nader wordt aangegeven wordt koper zelf als aanvrager van de verzekering gezien en wordt de verzekering op zijn of haar naam gesteld.
  3. Scooter Arena V.o.f. verkoopt geen verzekeringen maar brengt slechts koper en verzekeringsmaatschappij met elkaar in contact.
  4. Scooter Arena V.o.f. wijst koper erop dat door technische veranderingen en/of opvoeren de scooter niet meer verzekerd is. Uiteraard zijn verder alle bepalingen en voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij van toepassing.
  5. Indien een medewerker van Scooter Arena V.o.f. tijdens een proefrit een ongeluk veroorzaakt en de scooter blijkt om welke reden dan ook niet verzekerd te zijn dan is koper volledig aansprakelijk voor alle ontstane schade.

X Helm:
De door Scooter Arena V.o.f. geleverde helm is voorzien van een Europees goedkeuringsmerk. Voor een zo optimaal mogelijk veiligheid dient een helm altijd goed vastgemaakt te worden.Hoewel het dragen van de door Scooter Arena V.o.f. geleverde helm de kans op hoofdletsel aanzienlijk verkleint, kan er door de aard van het ongeluk toch letsel optreden aan de drager van de helm. Scooter Arena V.o.f. sluit enige aansprakelijkheid in deze dan ook volledig uit.

XI Begrip lease:
De door Scooter Arena V.o.f. en de financieringsmaatschappij aan particulieren aangeboden leasevorm betreft een financial leasevorm. Bij deze leasevorm is koper direct bij aflevering eigenaar van de geleverde zaak en ook als zodanig aanspreekbaar.Betalingen aan door de financieringsmaatschappij versterkte financieringen of leaseconstructies dienen te allen tijde aan de betreffende financieringsmaatschappij voldaan te worden. Hierbij gelden de voorwaarden die vermeld zijn bij de overeenkomst van de betreffende financieringsmaatschappij.Alle gehanteerde leaseprijzen zijn inclusief alle kosten betreffende door Scooter Arena V.o.f. verrichte administratieve verwerking, aanvraagbehandeling en alle werkzaamheden die door Scooter Arena V.o.f. worden uitgevoerd ten behoeve van de aanvraag van koper of potentiële koper.

XII Toetsing en registratie BKR:
Elke lease-aanvraag wordt getoetst bij BKR te Tiel. Ook vindt een registratie plaats bij BKR te Tiel. Elke lease-aanvraag wordt daarnaast via het interne systeem van de financieringsmaatschappij beoordeeld. De betreffende financieringsmaatschappij bepaalt wanneer een lease-aanvraag wordt goedgekeurd of afgewezen.

XIII Werkzaamheden / Reparaties:
Eventuele werkzaamheden of reparaties aan de geleverde zaak worden door Scooter Arena V.o.f. zoveel mogelijk aan ten adresse van Scooter Arena V.o.f. uitgevoerd. Wanneer koper recht heeft op fabrieksgarantie wordt de geleverde zaak door Scooter Arena V.o.f. zo spoedig mogelijk weer bij koper gratis thuisbezorgd. Wanneer geen sprake is van recht op fabrieksgarantie worden de kosten van vervoer alsmede de kosten van de reparatie en/of de gebruikte materialen en onderdelen doorberekend aan koper.Garantie- en reparatiewerkzaamheden worden altijd pas uitgevoerd nadat door koper hiervoor de betreffende aanvraag via de Scooter Arena V.o.f. website volledig heeft ingevuld en verstuurd.

XIV Schade:
Schade ontstaan door ondeskundig sleutelen of schade ontstaan door aanrijding, ongeval of val zijn altijd voor rekening van koper.

XV Rijklaar maken:
Elke door Scooter Arena V.o.f. afgeleverde scooter wordt door Scooter Arena V.o.f. rijklaar gemaakt, uitvoerig getest op functionering en proef gereden. De kosten van het rijklaar maken, testen en proefrijden zijn afhankelijk van het scootermodel, de uitvoering van de scootermodellen en de specifieke werkzaamheden die Scooter Arena V.o.f. op het moment van bestelling van de scooter door koper, noodzakelijk acht voor een zo perfect mogelijke aflevering.

XVI Controle op functionering en veiligheid:
Koper dient vóór elk gebruik van de scooter door hem of haar of een derde partij te controleren of de scooter deugdelijk functioneert en voldoet aan de wettelijke eisen om deel te nemen aan het verkeer. Scooter Arena V.o.f. wijst elke verantwoording in deze dan ook af. Ook dient de berijder het oliepeil tijdig te controleren. Door een te laag oliepeil kan motorschade ontstaan en dit valt niet onder de garantie.

XVII Algemeen:
Scooter Arena V.o.f. levert de door haar gevoerde producten en diensten in geheel Nederland. Met betrekking tot de door Scooter Arena V.o.f. geleverde producten en diensten wordt geen onderscheid gemaakt wat betreft woonplaats en leeftijd betreffende de prijsstelling. Dit geldt binnen elke betalingsvorm die wordt gekozen. Scooter Arena V.o.f. hanteert aldus eenheidsprijzen voor geheel Nederland.

XVIII Nietigheid:
Indien één van de bedingen in deze Algemene Voorwaarden nietig wordt geoordeeld, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bedingen van deze Algemene Voorwaarden.

XIX Geschillen:
Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter te Breda, onverminderd het recht van Scooter Arena V.o.f. om koper in het arrondissement van diens plaats van vestiging in rechte te betrekken.

Amsterdam, 1 februari 2012
Scooter Arena V.o.f.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *